Web dobrá práce v obci

O projektu

Česká Republika má téměř nejnižší míru nezaměstnanosti v EU. Přesto zde stále existuje početná skupina osob, které jen obtížně nalézají uplatnění na trhu práce. Tito lidé nejsou schopní vlastními silami překonat různé bariéry, které jim brání získat kvalitní zaměstnání. K jejich překonání potřebují různě intenzivní podporu. Veřejná správa může představovat - a existuje také mnoho příkladů, kdy tomu tak skutečně je - klíčového aktéra při překonávání těchto překážek.

Projekt Dobrá práce v obci si klade za cíl podporovat a rozvíjet formy zaměstnávání právě těchto obtížně uplatnitelných osob na úrovni obce. Aby zaměstnání v obci bylo dobrou prací, musí umožnit osobám ohrožených sociálním vyloučením dlouhodobou změnu jejich situace. Jako zásadní se přitom jeví oblast přímé podpory zřizování pracovních míst veřejnou správou a nastavení na ně navazujících sociálních služeb.

Projekt obsahuje dvě na sebe navazující části. První část projektu je zaměřena výzkumně a analyticky, a jejím cílem je zmapovat: (a) klíčové bariéry bránící získání a udržení kvalitního pracovního místa ohroženým skupinám obyvatel; (b) existující praxe vytváření pracovních míst a systémů podpory zaměstnávaných osob, na nichž se aktivně podílí samospráva; (c) identifikovat inspirativní zahraniční praxe v oblasti zaměstnanosti.

Na tyto aktivity pak naváže druhá část projektu, kterou je přímá podpora vytváření pracovních příležitostí a systémů zaměstnávání s aktivní účastí samospráv, jež se bude realizovat v šesti obcích (případně mikroregionech) v ČR.   Na přímou podporu dále navazuje zpracování lokálních analýz a nastavení systému vyhodnocování zaváděných praxí, podpora výměny zkušeností mezi samosprávami a zahraniční cesty cílené na sdílení zkušenosti a adaptaci úspěšných praxí do českého kontextu.

Výstupy projektu budou kromě výzkumných, analytických zpráv a rešerší a zpracování statistických dat o prostorových podobách nezaměstnanosti, zejména metodické návody pro obce a další subjekty na zavedení vhodných forem veřejného zaměstnávání, které by přispěly k řešení situace dlouhodobě nezaměstnaných, rozvoji místních komunit i k efektivnějšímu využití veřejných financí.

K průběžnému šíření a konzultaci výstupů slouží expertní setkání a další veřejné akce na lokální a národní úrovni, a zejména pak projektový blog, kde budou průběžně zveřejňovány výstupy a poznatky projektu, stejně jako zajímavé praxe a analýzy související s tématem.

Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Projektový tým

Lucie Trlifajová

lucie.trlifajova@centrumspot.cz

Antropoložka a analytička veřejných politik, hlavní obsahová koordinátorka projektu Dobrá práce v obci. Věnuje se tématům migrace, sociální ochrany a občanství, prekarizace práce a jejím dopadům na postavení nízko-příjmových skupin, procesům marginalizace a prostorového vyloučení.

Adam Gajdoš

adam.gajdos@centrumspot.cz

Sociolog se zájmem o kulturní paměť, náboženství a procesy sociálního začleňování. Studoval v Praze, Brně a Berlíně. V projektu Dobrá práce vede výzkum veřejného zaměstnávání osob, které se obtížně uplatňují na trhu práce, na úrovni obcí.

Petr Mareš

petr.mares@centrumspot.cz

Absolvoval obory psychologie a sociální politika/sociální práce na FSS Masarykovy univerzity. Dlouhodobě se věnuje tématu pracovních podmínek a související odpovědnosti firem v rámci dodavatelských řetězců. V projektu Dobrá práce v obci je lokálním koordinátorem pro Brno

Branislav Štěpita

branislav.stepita@centrumspot.cz

Sociální pracovník a zážitkový pedagog, věnuje se v mnoha formách přímé práci s dětmi a mládeží (školní kolektivy i různě ohrožené skupiny) i vzdělávání pracovníků s mládeží. V projektu se věnuje zaměstnávání rizikové mládeže na Praze 7 formou nízkoprahové řemeslné dílny.

Externí spolupracovníci

Edit Szénássy

Získala magisterský diplom v oboru amerikanistika se zaměřením na genderová studia na University of Szeged (Maďarsko). Její doktorské studium probíhá na Katedře obecné antropologie Univerzity Karlovy, ve své disertační práci se zaměřuje na romskou fertilitu a z oborového hlediska se zaměřuje na medicínskou antropologii. Má dlouholeté zkušenosti s realizací kvalitativních výzkumů v oblasti lidských práv, marginality a chudoby. V projektu pracuje jako policy review analytička se zaměřením na zahraniční praxe.

Ludmila Wladyniak

Socioložka a doktorandka na katedře sociologie FSV UK. V projektu má na starosti výzkum a analýzu dat. Ve vědecké práci věnuje se vizulálním metodámm a technikám sociálního výzkumu.

Hana Vališová

Dlouhodobě se zabývá výzkumy v oblasti sociálního začleňování, v projektu koordinuje sběr dat k Mapě nezaměstnanosti a jejich analýzu a interpretaci. Aktuálně je na rodičovské dovolené, takže se z terénu přesunula k datům.

Daniela Büchlerová

Socioložka, dlouhodobě se věnuje problematice sociálního vyloučení a politik sociálního začleňování jako výzkumník, analytik a evaluátor, od roku 2015 pracuje v Agentuře pro sociální začleňování. V projektu Dobrá práce v obci se zabývá současnými praxemi ve veřejném zaměstnávání v ČR.

Tomáš Samec

Karel Novák

Lucie Nemešová

ystudovala politologii na FF UK v Praze. Od roku 2012 se zabývá public relations, fundraisingem a marketingem. Zkušenosti má z oblasti neziskového sektoru, veřejné i komerční sféry. Působila dva roky na Uřady vlády jako tisková mluvčí Agentury pro sociální začleňování. V současné době pracuje jako PR konzultantka a copywriterka na volné noze na několika sociálně prospěšných projektech, včetně projektu Dobrá práce v obcích.